Charter

 

    1. 1. De gemeenteraad en het college van burgemeesters van de gemeente <……….>
     ondertekenen het charter ‘kernenergievrije gemeente’. Hiermee ondersteunt de
     gemeente <……….>

     • de wettelijk vastgelegde kernuitstap ten laatste tegen 2025
     • de afkeuring van een verlenging van de levensduur van de Belgische kernreactoren
     • de breed gedragen eis voor een directe sluiting van de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2
     • de keuze voor de uitbouw van 100% hernieuwbare energie als alternatief
     • de keuze voor een rechtvaardige energietransitie met garanties voor groene jobs en betaalbare energie voor iedereen

 

  1. 2. De gemeenteraad en het college van burgemeesters van de gemeente <……….> engageren
   zich om zelf actief mee te werken aan een kernenergievrije gemeente door het opnemen
   van volgende acties:

    • 2.1. De gemeente kiest voor de eigen gebouwen en diensten voor 100% groene stroom en weigert stroom afkomstig van kerncentrales;
     meerDe gemeente dient een voorbeeldfunctie te vervullen, door zelf 100% hernieuwbare energie aan te schaffen. Dit kan in samenwerking met derden (andere gemeenten, Vlaams Energieagentschap dat aankopen regelt,…). Zo kan de gemeente inwerken als een katalysator voor alle andere gebruikers op gemeentelijk gebied. Daarbij moet ze zich vergewissen dat eventuele leveringen door derden, effectief kernenergievrij zijn.

    

    • 2.2. De gemeente steunt de lokale productie van hernieuwbare energie en initiatieven
     van burgers, verenigingen of coöperatieven die daartoe bijdragen. De gemeente streeft er naar om voor de eigen gebouwen en diensten zo veel mogelijk gebruik te maken van lokaal geproduceerde groene stroom;

    

    • 2.3. De gemeente is voortrekker op vlak van energierenovatie, ondersteunt of gaat verder dan het Vlaams beleid (het Renovatiepact) met gerichte eigen steunmaatregelen en steunt burgerverenigingen en bedrijven die werk van maken van energie- efficiëntie en energiebesparing in de gemeente,

    

    • 2.4. De gemeente voert een progressief klimaatbeleid in de lijn van of verder dan het tweede Burgemeestersconvenant ‘klimaat en energie’ en verbindt zich ertoe tegen 2030 minstens 40% minder CO2 uit te stoten, de lokale veerkracht ten opzichte van de klimaatverandering te verhogen en voor al haar burgers een veilige toegang tot duurzame en betaalbare energie te garanderen;

    

    • 2.5. Door haar proactief energie- en klimaatbeleid werkt de gemeente mee aan de creatie van nieuwe groene jobs, zodat de omschakeling naar een duurzame energie ook sociaal een meerwaarde inhoudt, en waarbij ze meehelpt om de noodzakelijke transitie in veel andere bedrijven sociaal rechtvaardig mogelijk te maken;

    

    • 2.6. De gemeente informeert haar burgers over de risico’s van de bestaande verouderde kerncentrales voor heel Vlaanderen, dus ook voor de eigen gemeente,

    

    • 2.7. De gemeente onderneemt zelf waar mogelijk preventieve actie, bijv. de lokale bijdrage tot een nucleair rampenplan, de distributie van jodiumpillen, …

    

    • 2.8. De gemeente betrekt de eigen burgers zo veel mogelijk bij haar energie- en klimaatbeleid, zodat het een participatief traject wordt dat door zoveel mogelijk burgers ondersteund en verder uitgedragen wordt.

    

 

Download het charter   Maak een Charter met de naam van je gemeente
Download het charter met toelichting